દિવસની ઇમેજ

Reflecting on fall
© Chris Murray/Alamy
During fall season, many countries experience amazing colourful displays across the landscapes. While the trees here in Beaver Lake Nature Center, near Syracuse, New York, are already bare, the autumn ferns here cast a radiant reflection on the water. This 661-acre natural area contains a 200-acre glacial lake that draws migrating Canadian geese to its shores. Visitors may also see more than 200 species of other birds and over 800 varieties of plants. The nature center is also a destination for cross-country skiing in the winter, as well as kayaking and canoeing in the summer months.
વધુ જાણો
Bing ને તમારું હોમપેજ બનાવો

દર રોજ સૌંદર્યનો અનુભવ કરો

કોઈ પળ ક્યારેય ચૂકશો નહીં અને શોધને તમારી આંગળીના વેઢે રાખો. માત્ર Bing ને થોડાક સરળ પગલાંઓ વડે તમારા બ્રાઉઝરનાં હોમપેજ તરીકે સેટ કરો!