ഇന്നത്തെ ഇമേജ്

22 Nov, 2019
The Cutty Sark turns 150
© Grant Rooney Premium/Alamy
We're featuring the Cutty Sark in today's image to mark the 150th anniversary her launch on November 22, 1869. Built for speed, this extreme clipper ship began its abbreviated career as a tea clipper racing across oceans 'at a clip' (hence the designation 'clipper ship') to deliver the season's first tea harvest to England. While at times the Cutty Sark was considered one of the fastest ships in the world, its practical use as a cargo ship was ending almost as soon as it was launched. That's because steamships using the much shorter route through the newly opened Suez Canal were able to deliver the highly anticipated tea harvest faster and cheaper. In 1883, the Cutty Sark began hauling wool from Australia, but within 10 years steamships disrupted this business as well.
കൂടുതലറിയുക
ദ്രുത വസ്തുത:Displayed under the Cutty Sark's hull is part of the world's largest collection of Merchant Navy figureheads, carved wooden sculptures that once decorated the prows of ships.Check them out.
Bing-നെ നിങ്ങളുടെ ഹോംപേജാക്കുക

എല്ലാ ദിവസവും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുക

ഒരു നിമിഷം ഒരിക്കലും നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കൂ, തിരയൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിർത്തൂ. ഏതാനും ലളിത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ ഹോംപേജായി Bing-നെ ക്രമീകരിക്കൂ!