ഇന്നത്തെ ഇമേജ്

Birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji
© REUTERS/Munish Sharma
Today is ‘Gurupurab’ or ‘festival of the gurus’ of Sikkhism. The day, also known simply as Guru Nanak Jayanti commemorates the birth of the first Sikh guru. For the last two days, devout Sikhs all over the world have read the Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhism. Gurudwaras all over the world are decorated with lights or diyas like the ones you see on today’s homepage. The day is also marked with holy processions called the Nagar Kirtan, with five armed guards called the Panj Pyaras leading the processions. Sacred quotes and hymns fill the air, with the sound of drums accompanying them.
കൂടുതലറിയുക
ദ്രുത വസ്തുത:
Guru Nanak Dev was one of the most travelled people in history, records speaking of his visits to Europe, the Middle East and Mecca.
Bing-നെ നിങ്ങളുടെ ഹോംപേജാക്കുക

എല്ലാ ദിവസവും സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുക

ഒരു നിമിഷം ഒരിക്കലും നഷ്ടമാക്കാതിരിക്കൂ, തിരയൽ നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിർത്തൂ. ഏതാനും ലളിത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന്റെ ഹോംപേജായി Bing-നെ ക്രമീകരിക്കൂ!