ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

Where gold is mined in France
© Jean-Philippe Delobelle/Minden
Autumn has settled on the banks of the Chéran, a river of the Northern Prealps, emblematic of the Albanian, a small region of Savoy. Nicknamed "the pearl of the Bauges" because of its remarkable character and the beauty of the landscapes it crosses, this mountain stream is conducive to many activities, including one you don't expect!
ਹੋਰ ਜਾਣੋ
Bing ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ-ਪੰਨਾ ਬਣਾਓ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਖੁੰਝਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੱਸ ਕੁਝ ਸੌਖੇ ਪੜਾਵਾਂ ਨਾਲ Bing ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਵਜੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ!