இந்நாளின் படிமம்

Take me to the river
© LeonU/Getty Images
Today we're recognising World Rivers Day—a conservation event that branched off in 2005 from its source, BC Rivers Day, founded near this British Columbia (Canada) river's banks 40 years ago. The Fraser River flows through a showcase of this Canadian province's diverse landscape: It originates in the Rocky Mountains, carves steep valleys through central BC, and irrigates rich farmlands outside Vancouver before spilling into the sea just south of the city. The river flows gently in this stretch, as seen from the span of the Port Mann Bridge east of Vancouver, with the Golden Ears mountains in the background. Thanks to preservation efforts, the Fraser's main stem remains completely undammed, with its drainage basin covering 25 per cent of BC's land area.
மேலும் அறிக
Bing-ஐ உங்கள் முகப்புப்பக்கமாக ஆக்கவும்
ஒவ்வொரு நாளும் அழகை அனுபவிக்கவும்
ஒரு கணத்தையும் தவறவிடாமல் தேடலை உங்கள் விரல்நுனியில் வைக்கவும். சில எளிய வழிமுறைகளில் Bing-ஐ உங்கள் உலாவியின் முகப்புப் பக்கமாக அமைக்கவும்!