Otake Japanese Restaurant

1457 Beach Park Blvd, San Mateo, CA 94404 · Fish
(650) 349-7890 · Japanese, American

Deals