1. About our ads
 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet betegner felles særtrekk ved en gruppe mennesker som identifiserer gruppen som et folk. Fellestrekkene gir seg uttrykk i språk, kultur, musikk, verdier ...

 3. https://snl.no/etnisk

  Etnisitet viser altså ikke til objektive kulturforskjeller, men er sosialt og kulturelt definert. Grunnlaget for etnisk kategorisering er det som oppfattes som ...

 4. www.hlsenteret.no/kunnskapsbasen/livssyn/etnisitet/etnisitet.html

  For å forstå menneskelig identitet, selvet, i hele sin fylde, er det nødvendig å bruke kraftige metaforer. Hos en del vestafrikanske folk er skilpadden den sentrale.

 5. forskning.no/etnisitet

  Om forskning.no. forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. forskning.no gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / …

 6. www.borgos.nndata.no/Etnisitet.htm

  De to begrepene etnisitet og identitet er beslekta, men ikke lik hverandre. Begge har noe med kultur å gjøre, ingen har et genetisk grunnlag, og de brukes hyppig.

 7. https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/2005-06-03-33

  Dokumentet Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven). fra 03.jun.2005 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata ...

 8. definisjoner.no/etnisitet

  Etnisitet er et kulturtrekk og en betegnelse for en gruppe eller kollektiv som oppfattes som om man deler kulturelle trekk , opprinnelse. Gruppen sees på med en ...

 9. https://www.nav.no/378414/etnisitet

  NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

 10. Etnisitet - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Etnisitet

  Etnisitet og rase. Omgrepet etnisitet blei bruka som eit slags avløysarord for rase frå midten av 1900-talet, etter at raseomgrepet var blitt forkasta på grunn av ...

 11. forskning.no/etnisitet-biologi-dna/2008/06/etnisitet-er-et...

  I antropologi blir etnisitet vurdert ut fra hvordan man definerer andre i forhold til en selv. Etnisitet er både et kollektivt relasjonelt fenomen og et individuelt ...

 12. About our ads