Bing

5 results
 1. www.forsvarsbygg.no/Prosjekter/MaukenBlatind

  Forsvarsbygg har bygd en sammenbindingstrase og manøverkorridor som binder sammen skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind i Troms.

 2. www.forsvarsbygg.no/Prosjekter

  Forsvarsbygg skal på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet planlegge, bygge og drifte lokasjonene for redningstjenestens nye helikoptre.

 3. www.kofa.no/no/Avgjorte-saker/2009/200943

  KOFA behandler klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser.

 4. www.norskeutslipp.no/no/Listesider/Virksomheter-med-utslippstillat...

  Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og ...

 5. www.nina.no/Publikasjoner/Publikasjonslister/NINA-Rapport

  NINA er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning. Vår kompetanse utøves gjennom forskning, overvåking og konsekvensutredninger.