1 resultater
  • www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/19981999/otprp-nr...

    10.2 Internasjonale regler. EU-direktivetskiller mellom overføring av personopplysninger til medlemslandene og til tredjeland. Det skal være fri utveksling av ...