1. https://no.wikipedia.org/wiki/Skytevåpen

  Skytevåpen er en relativt ny oppfinnelse i menneskehetens historie. De eldste buene kan spores til slutten av istiden, ca. 12 tusen år tilbake.

 2. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-09-1

  b. deler av våpen som er nevnt i denne paragraf, dog ikke innstikningspiper som kan brukes i disse skytevåpen, c. ammunisjon som utelukkende kan nyttes i de ...

 3. www.w3.org/People/howcome/lover/1961-06-09nr1.html

  Kapittel I. Innledende bestemmelser § 1. Med skytevåpen forstås i denne lov: a. våpen som med ladning av krutt eller annet drivmiddel, eller ved en mekanisk ...

 4. www.qxl.no/pris/samleobjekter-antikviteter-kunst/militaereffekter/...

  Kjøp og selg skytevåpen. Skytevåpen som har lisenskrav, skytevåpen uten lisens og plomberte på QXL.no

 5. https://no.wikipedia.org/wiki/Softgun

  Skytevåpen må ikke uten aktverdig grunn has med på offentlig sted. Bestemmelsen i annet ledd gjelder også luft- og fjærvåpen, våpenetterligninger som lett kan ...

 6. https://snl.no/håndskytevåpen

  Håndskytevåpen, skytevåpen som kan bæres og betjenes av én enkelt person. Som håndskytevåpen regnes nå gevær og karabin, pistol og revolver, selvladegevær ...

 7. Skytevåpen - Wikipedia

  https://nn.wikipedia.org/wiki/Skytevåpen

  Skytevåpen var ei oppfinning som revolusjonerte både krigføring og jakt. Før skytevåpna inntok historia var kast-, stikk- og slagvåpen det mest vanlege.

 8. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-25-904

  Hjemmel: Fastsatt av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 25. juni 2009 med hjemmel i lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen

 9. Forskrift 25. juni 2009 nr. X om skytevåpen, våpendeler og ...

  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/jd/vedlegg/... · PDF file

  Forskrift 25. juni 2009 nr. X om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) Fastsatt av Justisdepartementet 25. juni 2009 med hjemmel i lov 9 ...

 10. www.dagbladet.no/tag/skytevåpen

  Lokalavis reklamerer for skytevåpen på førstesida dagen etter den tragiske kirkemassakren - Dette bildet viser USAs forhold til skytevåpen.