ตรวจหาโดยอัตโนมัติ โครเอเชีย ฟินแลนด์
Fijian โปแลนด์ ม้งขาว
Filipino โปรตุเกส มอลเทส
Malagasy โรมาเนีย มาเลย์
Samoan ไทย มายายูคาเท็ก
Tahitian กรีก ยูเครน
Tongan กวางตุ้ง (ดั้งเดิม) รัสเซีย
เกเรตาโร่โอโตมิ กีสวาฮีลี ลัตเวีย
เกาหลี คลิงออน ลิธัวเนีย
เชก คลิงออน (pIqaD) สเปน
เซอร์เบีย (ซีริลลิค) คาตาลัน สโลวัค
เซอร์เบีย (ละติน) จีนดั้งเดิม สโลวีเนีย
เดนมาร์ก จีนประยุกต์ สวีเดน
เบลเยียม ชาวเฮติ อังกฤษ
เปอร์เซีย ญี่ปุ่น อัฟริกัน
เยอรมัน ดัทช์ อาหรับ
เวลช์ ตุรกี อิตาลี
เวียดนาม นอร์เวย์ อินโดนีเซีย
เอสโทเนีย บอสเนีย (ละติน) ฮังการี
เออร์ดู บังกลา ฮินดี
เฮบรู ฝรั่งเศส
ล้างทั้งหมด
ฟังคำแปล
ขออภัย ภาษานี้ไม่ได้รับการสนับสนุน
ตัวเลือกเสียง
  ชาย
  หญิง
  แปล
  Fijian โปแลนด์ ม้งขาว
  Filipino โปรตุเกส มอลเทส
  Malagasy โรมาเนีย มาเลย์
  Samoan ไทย มายายูคาเท็ก
  Tahitian กรีก ยูเครน
  Tongan กวางตุ้ง (ดั้งเดิม) รัสเซีย
  เกเรตาโร่โอโตมิ กีสวาฮีลี ลัตเวีย
  เกาหลี คลิงออน ลิธัวเนีย
  เชก คลิงออน (pIqaD) สเปน
  เซอร์เบีย (ซีริลลิค) คาตาลัน สโลวัค
  เซอร์เบีย (ละติน) จีนดั้งเดิม สโลวีเนีย
  เดนมาร์ก จีนประยุกต์ สวีเดน
  เบลเยียม ชาวเฮติ อังกฤษ
  เปอร์เซีย ญี่ปุ่น อัฟริกัน
  เยอรมัน ดัทช์ อาหรับ
  เวลช์ ตุรกี อิตาลี
  เวียดนาม นอร์เวย์ อินโดนีเซีย
  เอสโทเนีย บอสเนีย (ละติน) ฮังการี
  เออร์ดู บังกลา ฮินดี
  เฮบรู ฝรั่งเศส
  โครเอเชีย ฟินแลนด์
  ฟังคำแปล
  ขออภัย ภาษานี้ไม่ได้รับการสนับสนุน
  ตัวเลือกเสียง
   ชาย
   หญิง
    
    
   ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ
   Introducing Conversations
   Translate speech and text in person in real-time. Speak in nine different languages, or type in over 50 using your favorite device.