ตรวจหาโดยอัตโนมัติ โครเอเชีย ฝรั่งเศส
Fijian โปแลนด์ ฟินแลนด์
Filipino โปรตุเกส ม้งขาว
Malagasy โรมาเนีย มอลเทส
Samoan ไทย มาเลย์
Tahitian กรีก มายายูคาเท็ก
Tongan กวางตุ้ง (ดั้งเดิม) ยูเครน
เกเรตาโร่โอโตมิ กีสวาฮีลี รัสเซีย
เกาหลี คลิงออน ลัตเวีย
เชก คลิงออน (pIqaD) ลิธัวเนีย
เซอร์เบีย (ซีริลลิค) คาตาลัน สเปน
เซอร์เบีย (ละติน) จีนดั้งเดิม สโลวัค
เดนมาร์ก จีนประยุกต์ สโลวีเนีย
เบลเยียม ชาวเฮติ สวีเดน
เปอร์เซีย ญี่ปุ่น อังกฤษ
เยอรมัน ดัทช์ อัฟริกัน
เวลช์ ตุรกี อาหรับ
เวียดนาม ทมิฬ อิตาลี
เอสโทเนีย นอร์เวย์ อินโดนีเซีย
เออร์ดู บอสเนีย (ละติน) ฮังการี
เฮบรู บังกลา ฮินดี
ล้างทั้งหมด
ฟังคำแปล
ขออภัย ภาษานี้ไม่ได้รับการสนับสนุน
ตัวเลือกเสียง
  ชาย
  หญิง
  แปล
  Fijian โปแลนด์ ฟินแลนด์
  Filipino โปรตุเกส ม้งขาว
  Malagasy โรมาเนีย มอลเทส
  Samoan ไทย มาเลย์
  Tahitian กรีก มายายูคาเท็ก
  Tongan กวางตุ้ง (ดั้งเดิม) ยูเครน
  เกเรตาโร่โอโตมิ กีสวาฮีลี รัสเซีย
  เกาหลี คลิงออน ลัตเวีย
  เชก คลิงออน (pIqaD) ลิธัวเนีย
  เซอร์เบีย (ซีริลลิค) คาตาลัน สเปน
  เซอร์เบีย (ละติน) จีนดั้งเดิม สโลวัค
  เดนมาร์ก จีนประยุกต์ สโลวีเนีย
  เบลเยียม ชาวเฮติ สวีเดน
  เปอร์เซีย ญี่ปุ่น อังกฤษ
  เยอรมัน ดัทช์ อัฟริกัน
  เวลช์ ตุรกี อาหรับ
  เวียดนาม ทมิฬ อิตาลี
  เอสโทเนีย นอร์เวย์ อินโดนีเซีย
  เออร์ดู บอสเนีย (ละติน) ฮังการี
  เฮบรู บังกลา ฮินดี
  โครเอเชีย ฝรั่งเศส
  ฟังคำแปล
  ขออภัย ภาษานี้ไม่ได้รับการสนับสนุน
  ตัวเลือกเสียง
   ชาย
   หญิง
    
    
   ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ
   Introducing Conversations
   Translate speech and text in person in real-time. Speak in nine different languages, or type in over 50 using your favorite device.