quay lại
Các cách nói khác 
Cách sử dụng 
Các ví dụ được tạo tự động. Các kết quả có thể không chính xác hoặc không có lỗi.
 ·