Ref A: 46ff284024e34c8890c04c18218e4af6 Ref B: 999A8C4439C15737C99C64B352CA139D Ref C: Fri Mar 27 14:34:02 2015 PST