Ref A: 07f15d9cc0d44c2583ff0a400bedbdb3 Ref B: 5F095FDF116B3C25391298F5F6329ED1 Ref C: Fri Jan 30 20:07:16 2015 PST