Ref A: 681b139f88614a4c83632ef111478f5c Ref B: 23DE10D12467E5BAC5217B985B0E818E Ref C: Fri Jan 30 04:15:10 2015 PST