Ref A: 124d340941d74f4c926dc8d1ef9f6eff Ref B: 53643704628A7BF391712D60DA987DD1 Ref C: Fri Mar 27 08:41:44 2015 PST