Ref A: 4734a21846f54464976ba932cd273829 Ref B: 6BFE51D11B527DF57521E59FFDB7F262 Ref C: Fri Mar 27 19:28:38 2015 PST