Ref A: 5d502011d53049ef87d83972154f0cb9 Ref B: 7FAD0320BAF9A39E73E0E07D5805AA83 Ref C: Fri Jul 25 23:20:16 2014 PST