Ref A: 0886d6e47f4b460a87429eca6dfbda31 Ref B: 686D77420C62E8713236589BEC1DB497 Ref C: Fri Jan 30 11:03:39 2015 PST