Ref A: 1fd2117a0339448983c4bd82f15c05be Ref B: 4F4CBF1A194368767DE00A95F633245A Ref C: Fri Jul 31 23:08:10 2015 PST