Ref A: 412402fb9f264e3f8f44e22162666721 Ref B: E51C999808218BFD75FDE45C747DDAB2 Ref C: Fri Mar 27 18:37:07 2015 PST