Ref A: f4a1f023b0474b26a5ac2d6158fe0e5d Ref B: 4B7BBC650CC4EFDFB091B0DBB56927ED Ref C: Fri Jan 30 20:42:18 2015 PST