Ref A: 9505263683d24001b2a16d8011140605 Ref B: B16A09574D1BF135F1D51CF96FF07DA9 Ref C: Fri Jan 30 09:25:09 2015 PST