Ref A: b945185538564877a2ccac739c2f7631 Ref B: 3D4FBD77D52A6B94F2243849B1F290C0 Ref C: Fri Jan 30 15:15:10 2015 PST