Ref A: 477aa59933d0462da76a12322ae1bf49 Ref B: 0BFFD4678EB98949C41943B209899C65 Ref C: Fri Jan 30 23:29:35 2015 PST