Ref A: 319590628e19484ab6739a8f922ef435 Ref B: 08002C96F2A825AA22AE0FDCE64EB2EB Ref C: Fri Mar 06 07:24:18 2015 PST