Ref A: 2bb695337c394136a2a8d0139a9efd70 Ref B: 6F2BF00E06409E168949605EDCBD196B Ref C: Fri Jan 30 11:24:10 2015 PST