Ref A: 3d171f16113a4385b13727e56e5c0a83 Ref B: 629896AC8FFEE3D472EC9779CDD964F4 Ref C: Fri Jan 30 21:09:15 2015 PST