Ref A: 4fab322876a94e398e92626a5a871644 Ref B: 25BAEC5D40BAE7EE4799066FDC658091 Ref C: Fri Nov 28 23:21:47 2014 PST