Ref A: 0a4c445181e844c0899aa70aecd9e199 Ref B: 5E8DF3C1524D0DE9F8ACB63BA467124C Ref C: Fri Jan 30 14:05:28 2015 PST