Ref A: 9587cad2ca77406984996292a4450fa1 Ref B: 3AE503A74B5416CA5FE73619E4F970A2 Ref C: Fri Jan 30 04:30:53 2015 PST