Ref A: 274abc4597a549769b10710657f90a1a Ref B: 47FE727BA7D5E57C5EEA84C14C38DF6B Ref C: Fri Jan 30 23:23:30 2015 PST