Ref A: 00686b5006ff464887f4893db4456bb2 Ref B: 23BEE5509096EDB8FBD9A635A018085B Ref C: Fri Jan 30 14:31:42 2015 PST