Ref A: 220800eb40d74028b68191729898aa40 Ref B: A418C377405BABAA2E3B2F4227BBDADB Ref C: Fri Jan 30 14:03:52 2015 PST