Ref A: ccf3c5788a1b4034a12496373c2f63c7 Ref B: 00740B2743D0344B4B2370334ACA1FC3 Ref C: Fri Nov 28 04:42:20 2014 PST