Ref A: 971081553c9f44488f1b465dfe5e9a46 Ref B: 9F0568E1FE3E2F1BA6EF7F12A06B6734 Ref C: Fri Jan 30 14:05:16 2015 PST