Ref A: fc42987195564f4d98164a6d5e3367b5 Ref B: 46ED60C9BFFB9A9C20F2600015429995 Ref C: Fri Mar 27 21:37:26 2015 PST