Ref A: 561d20c593404687baa91a0e9b1b2a61 Ref B: 9762F4631E9B162CD382707C889A3231 Ref C: Fri Jan 30 14:32:22 2015 PST