Ref A: bbc77ab591574c1eb9078ca1006bd638 Ref B: 58AB18EA1DEF66EE5EABFF450466CC84 Ref C: Fri Jan 30 09:33:49 2015 PST