Ref A: 7680f016e72f494b9d62bb22d8d094d3 Ref B: 7172809AB58984A2D9EE9834F008CAD6 Ref C: Fri Mar 27 16:15:06 2015 PST