Ref A: 0001332be1644877a4895e7511afc624 Ref B: 4CAE9F632ACE07D1F1BAED35FE72C906 Ref C: Fri Sep 04 10:36:17 2015 PST