Ref A: 50d90d0d131f42c78170648146db5c1b Ref B: 2910F937C6C0A3974B3C64A7D7B54043 Ref C: Fri Jan 30 04:06:31 2015 PST