Ref A: 372594085f234b989aa18ef40715ae35 Ref B: 150BF27A1D28103ECD01275C492E65C5 Ref C: Fri Jan 30 11:11:45 2015 PST