Ref A: ded35973bf6e45de80621efbbdaef072 Ref B: 19AB5D257569D0C12690500B8D115564 Ref C: Fri Mar 06 12:22:36 2015 PST