Ref A: f242408180dd4b2e9912b2a3afcb8686 Ref B: 8948A59208CBA213F62A31965060E27A Ref C: Fri Jan 30 14:47:39 2015 PST