Ref A: 6f063de7d88b4db18087c6c96c771a07 Ref B: 6D8E672C5E102ED277E04CB0ED1FE477 Ref C: Fri Jan 30 23:04:36 2015 PST