Ref A: b71db6bfe0a24538a2347137b54b01d4 Ref B: 0EDE1FC832907793821DF44F6873F35A Ref C: Fri Jan 30 08:30:37 2015 PST