Ref A: def3a3e9957540adb031bf64ce176eb8 Ref B: 5518B699753918ADFEED11C4059F5434 Ref C: Fri Jan 30 23:19:39 2015 PST