Ref A: 17211d16086b43de92e75d23697cc6c8 Ref B: 17D7A2C4DB7031EAC0C71B5364630852 Ref C: Fri Jan 30 15:57:18 2015 PST