Ref A: f81815f29de542f2a3727479e69b549b Ref B: 21C32A0F2B5753088DAAE5322D4232E0 Ref C: Fri Jan 30 16:08:35 2015 PST